Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Dierenarts Annelies te Alkmaar, hierna te noemen “opdrachtnemer”, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 71553665

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld voor alle door Dierenarts Annelies met opdrachtgevers en derden gesloten overeenkomsten inzake de levering van medische behandeling en/of onderzoek en inzake de levering van andere goederen en/of diensten.

De patiënt/derde partij dient van het bestaan van deze voorwaarden op de hoogte te zijn. Op de offerte wordt verwezen naar deze. Op verzoek kunnen deze algemene voorwaarden worden toegezonden.

ARTIKEL 1. DOELOMSCHRIJVING

1.1 Opdrachtnemer zal als praktijkmedewerker in de periode zoals overeengekomen in de offerte, op verzoek van opdrachtgever, welk verzoek opdrachtnemer aanvaardt, diergeneeskundige diensten verrichten aan de patiënten waaraan opdrachtgever zorg aanbiedt.

1.2 De werktijden worden in onderling overleg vastgesteld. Opdrachtnemer kan binnen deze uren haar werkzaamheden naar eigen inzicht indelen.

1.3 Indien de opdrachtnemer verhinderd is om de overeenkomst van opdracht zelf uit te voeren, zal de opdrachtnemer onverwijld opdrachtgever daaromtrent inlichten. Ten aanzien van vakantie of andere vrijwillige afwezigheid stelt opdrachtnemer de opdrachtgever tijdig vooraf in kennis van haar vakantie of vrijwillige afwezigheid. Opdrachtnemer kan, indien mogelijk, een dierenarts als haar vervanger aanwijzen. Opdrachtnemer zal zich bij vervanging vergewissen van de geschiktheid van deze vervanger voor het leveren van goede zorg. Opdrachtnemer beoordeelt daarbij relevante kwalificaties en het functioneren van de vervanger in het verleden.

1.4 Opdrachtnemer zal bij haar werkzaamheden de diergeneeskundige behandelingen zelfstandig en naar eigen inzicht verrichten, voor eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Voorts staat het opdrachtnemer vrij om een door opdrachtgever met een patiënt overeengekomen afspraak of behandeling naar eigen inzicht en in overleg met de eigenaar, te wijzigen.

1.5 Opdrachtgever verplicht zich ertoe zich te onthouden van enige aanwijzing dan wel instructie met betrekking tot de uitvoering van de diergeneeskundige verrichtingen en de daaraan verbonden werkzaamheden door opdrachtnemer.

1.6 Opdrachtnemer is niet gehouden tot overleg, rapportage of evaluatie betreffende de voortgang of kwaliteit van haar werkzaamheden.

1.7 Opdrachtnemer zal opdrachtgever desgevraagd informatie verschaffen omtrent de uitvoering van de door haar verrichte werkzaamheden en de wijze waarop zij de opdracht heeft vervuld.

1.8 Opdrachtnemer heeft het recht het uitvoeren van bepaalde opdrachten/verzoeken van opdrachtgever te weigeren, bijvoorbeeld op grond van ernstige gewetensbezwaren, in welk geval partijen samen naar een oplossing streven.

1.9 Het staat opdrachtnemer nadrukkelijk vrij om voor derden werkzaam te zijn.

ARTIKEL 2. REGISTRATIE

2.1 Opdrachtnemer is geregistreerd als dierenarts bij het Diergeneeskunderegister met het registratienummer: 661139.

2.2 Het UDN van opdrachtnemer is: 1102052

2.3 Opdrachtnemer verklaart dat er geen maatregelen berustend op een in Nederland of in het buitenlandgegeven (tucht)rechterlijke uitspraak aan haar zijn opgelegd en zij op de ingangsdatum van deze overeenkomst in Nederland dan wel daarbuiten het beroep van dierenarts zonder beperkingen mag uitoefenen. Met inachtneming van hetgeen daarover in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) is bepaald komen opdrachtgever en opdrachtnemer vrijwillig overeen dat opdrachtgever gerechtigd is een kopie van een legitimatiebewijs van opdrachtnemer in de praktijkadministratie op te nemen.

ARTIKEL 3. PRAKTIJKUITRUSTING EN CLIENTENADMINISTRATIE

3.1 Opdrachtgever stelt voor zijn rekening, mede ten behoeve van de praktijkmedewerking van opdrachtnemer, ter beschikking zijn dierenartsenpraktijk met inbegrip van de inrichting (in de meest uitgebreide zin) en de overige personele en materiële praktijkvoorzieningen. De aanwezig inrichting kan voor rekening van de opdrachtgever slechts met toestemming door opdrachtnemer worden uitgebreid. Opdrachtgever verplicht zich ertoe zich te onthouden van enige instructie met betrekking tot de wijze van gebruik van de praktijk.

3.2 Opdrachtgever zal zijn/haar cliëntenadministratie ter beschikking stellen aan opdrachtnemer, die hiervan naar eigen inzicht gebruik kan maken. Opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat het gebruik van deze administratie op verantwoorde wijze, zonder nadelige gevolgen voor de cliënten en voor opdrachtgever, plaatsvindt.

3.3 Nadat deze overeenkomst is geëindigd, staat opdrachtgever ervoor in dat opdrachtnemer toegang kan krijgen tot de in de patiëntenadministratie van opdrachtgever geregistreerde data die betrekking heeft op patiënten aan wie opdrachtnemer zorg heeft verleend, voor zover dat voor opdrachtnemer noodzakelijk is voor het voeren van verweer in juridische procedures, waaronder begrepen patiënten klacht- en bemiddelingsprocedures, tuchtrecht en civiele – en strafrechtprocedures. Indien toestemming van de eigenaar van de patiënt is vereist voor inzage, draagt opdrachtnemer daarvoor zorg. Inzage in de patiëntenadministratie is beperkt tot de periode(s) waarin opdrachtnemer zorg aan de patiënt heeft verleend. Onder inzage wordt tevens verstaan het ontvangen van een afschrift van (delen van) de cliënten/patiëntenadministratie.

ARTIKEL 4. MEDEWERKERSBELONING

4.1 Voor de periode waarvoor opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten voor de werkzaamheden bij opdrachtgever ontvangt zij een uurtarief zoals is afgesproken in de overeenkomst.

4.2 Opdrachtnemer en opdrachtgever bepalen de te werken uren in onderling overleg. Vanaf 5 uur aaneengesloten werk wordt een pauze van minimaal een half uur toegekend. Het uiteindelijke aantal gewerkte uren wordt naderhand vastgesteld.

4.3 Uren die gewerkt worden buiten de afgesproken tijden (bijv. uitloop/spoed) worden doorberekend. Deze uren worden naar boven afgerond op een kwartier. Duurt de uitloop langer dan een uur per dag, dan worden vanaf dan de uren berekend aan 125% van het uurtarief.

4.4 Opdrachtnemer stuurt opdrachtgever een factuur na het beëindigen van de werkzaamheden. Indien de werkzaamheden langer dan 1 maand duren stuurt opdrachtnemer maandelijks een factuur.

4.5 Betaling vindt plaats binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur.

4.6 Het BTW-percentage is 21%.

4.7 Opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd indien en zolang opdrachtnemer of zijn/haar vervanger door ziekte, ongeval of andere (vrijwillige) oorzaken verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

4.8 Opdrachtnemer zal voor eigen rekening zorgdragen voor tijdige bij- en nascholing.

ARTIKEL 5. VERZEKERINGEN

5.1 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zij beschikt over een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een binnen de beroepsgroep gangbare dekking.

5.2 Opdrachtnemer treft naar eigen inzicht voorzieningen voor het risico van inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid.

5.3 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar haar beste vermogen uitvoeren en daarbij zorgvuldigheid betrachten jegens opdrachtgever en derden. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de uitkering waarvoor opdrachtnemer betreffende die schade is verzekerd.

ARTIKEL 6. KWALITEIT EN KLACHTENREGELING

6.1 De opdrachtgever verklaart dat een behandeling van een patiënt door een werknemer of ingehuurde kracht zonder of met een beperkte behandelingsbevoegdheid, in zijn opdracht, onder zijn verantwoordelijkheid en voor zijn risico wordt uitgevoerd, ook indien de behandeling bij zijn afwezigheid plaats vindt.

6.2 Wanneer sprake is van een klacht van of een geschil met een eigenaar van een patiënt van opdrachtgever die in het kader van deze overeenkomst behandeld is door opdrachtnemer, zullen partijen elkaar volledig en prompt informeren over de voortgang van de afhandeling daarvan. Partijen zullen, daar noodzakelijk, gezamenlijk optreden in de behandeling van de klacht of het geschil.

ARTIKEL 7. EINDE VAN DE OVEREENKOMST

7.1 De overeenkomst wordt beëindigd door het verstrijken van de duur waarvoor zij is aangegaan.

7.2 De ene partij is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting tot schadevergoeding op te zeggen, indien de andere partij:

  1. ernstig tekort is geschoten ter zake van enige verplichting voortvloeiende uit de werkzaamheden zoals overeengekomen in deze overeenkomst en een dergelijk tekortschieten niet binnen twee weken na schriftelijke kennisgeving hiervan door de eerstgenoemde partij zal zijn hersteld.
  2. ernstig tekort is geschoten ter zake van enige verplichting voortvloeiende uit de werkzaamheden zoals overeengekomen in deze overeenkomst en herstel van een dergelijk tekortschieten reeds blijvend onmogelijk is.
  3. in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling of het eigen faillissement aanvraagt, surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien zij door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of substantiële delen ervan verliest.
  4. opdrachtnemer komt te overlijden.

ARTIKEL 8. GEVOLGEN VAN BEËINDIGING

8.1 Bedrijfsmiddelen, alsmede alle informatiedragers van opdrachtgever waarop gegevens over de patiëntenadministratie zijn opgenomen en alle eventuele kopieën, afschriften of uittreksels daarvan zullen bij het einde van deze overeenkomst onverwijld door opdrachtnemer bij opdrachtgever worden ingeleverd.

ARTIKEL 9. GESCHILLENREGELING

9.1 Alle geschillen die naar aanleiding van of in verband met deze overeenkomst mochten ontstaan, zowel juridisch als feitelijke, ook al worden zij slechts door een partij als zodanig beschouwd, met betrekking tot de uitleg of uitvoering van deze overeenkomst, zullen partijen in eerste instantie gezamenlijk trachten op te lossen met behulp van mediation. De kosten verbonden aan de mediation zullen worden gedragen door partijen, elk voor een gelijk deel.

9.2 Indien partijen er niet in slagen om via mediation tot een oplossing van het geschil te komen, staat het partijen, althans een partij, vrij om het geschil in rechte aanhangig te maken en voor te leggen aan de bevoegde rechter. De kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure komen voor rekening van elke partij afzonderlijk.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.